PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren


Bestuursleden

Voorzitter : Hilda Blanksma - Koster
e-mail: hablanksma@hotmail.com, tel. 050 5350259

Secretariaat:
Nico Oudman, tel. 050 4062629, Mottenbrink 28, 9755 PR Onnen
e-mail: enoudman@gmail.com

Lid/algemeen adjunct

Henk Buist ,
habuist@ziggo.nl
tel: 050 5346743,

Lid
Lienke Westerhof Jongsma
lienkevenema@hotmail.com
050-5345731

penningmeester en ledenadministratie :

Hans Beeftink
hansbeeftink@outlook.com
tel.: 0598 416220
Jaarlijkse contributie voor 2022:
alleenstaanden: € 37.50 echtparen: € 60.50
bank: PCOB afd.Haren, IBAN nummer: NL54 RABO 0112 2630 03.